Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 21:57

bn09

B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼H̼D̼C̼N̼D̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼0̼0̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼7̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼7̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼(̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼2̼5̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼N̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼G̼I̼a̼n̼g̼

̼V̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼:̼

̼T̼ừ̼ ̼6̼/̼1̼9̼4̼4̼ ̼-̼ ̼8̼/̼1̼9̼4̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼8̼/̼1̼9̼4̼5̼-̼ ̼1̼9̼4̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼7̼ ̼-̼ ̼1̼9̼4̼8̼:̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼I̼I̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼8̼ ̼-̼1̼9̼4̼9̼:̼ ̼L̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼C̼H̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼0̼:̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼C̼H̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼N̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼1̼-̼1̼9̼5̼4̼:̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼1̼/̼1̼9̼5̼5̼-̼6̼/̼1̼9̼5̼5̼:̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼6̼/̼1̼9̼5̼5̼ ̼-̼ ̼1̼9̼6̼0̼:̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼H̼D̼C̼N̼D̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼-̼1̼9̼6̼3̼:̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼I̼I̼I̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼9̼3̼ ̼-̼ ̼6̼/̼1̼9̼6̼5̼:̼ ̼B̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼1̼9̼6̼5̼-̼ ̼1̼9̼6̼8̼:̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼ ̼-̼ ̼1̼9̼7̼3̼:̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼-̼1̼9̼7̼9̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼I̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼8̼4̼:̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ồ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼ ̼-̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼:̼ ̼B̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼K̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼:̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ì̼;̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼;̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼;̼ ̼H̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼7̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼2̼2̼-̼2̼0̼2̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼L̼ễ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼c̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼;̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼2̼2̼-̼2̼0̼2̼7̼;̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼)̼;̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼.̼

̼D̼a̼i̼ ̼h̼o̼i̼ ̼d̼a̼i̼ ̼b̼i̼e̼u̼ ̼P̼h̼u̼ ̼n̼u̼ ̼2̼0̼2̼2̼:̼ ̼T̼a̼o̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼c̼ ̼d̼e̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼u̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼n̼o̼i̼ ̼l̼u̼c̼ ̼h̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼
̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼;̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼5̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼D̼a̼i̼ ̼h̼o̼i̼ ̼d̼a̼i̼ ̼b̼i̼e̼u̼ ̼P̼h̼u̼ ̼n̼u̼ ̼2̼0̼2̼2̼:̼ ̼T̼a̼o̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼c̼ ̼d̼e̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼u̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼n̼o̼i̼ ̼l̼u̼c̼ ̼h̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼3̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼;̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼;̼ ̼V̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼;̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼a̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼-̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼
 
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼.̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼;̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼”̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼”̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼”̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼”̼

̼V̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼;̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼;̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼;̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼5̼5̼/̼1̼6̼3̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM