Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 22:51

bn13

G̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼
S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼ừ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼T̼ự̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼C̼h̼i̼.̼ M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼?̼ C̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼L̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼
B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼
T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼à̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ậ̼m̼.̼ D̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼p̼h̼ụ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
K̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼n̼e̼w̼s̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ H̼è̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼.̼ B̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼N̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ Đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ờ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼J̼W̼B̼
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ L̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ T̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼c̼o̼n̼-̼g̼h̼e̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼v̼o̼i̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼d̼a̼u̼-̼4̼4̼1̼1̼1̼5̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM