Trang chủ » Chưa được phân loại
14/03/2022 12:35

bn18

G̼ó̼c̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼:̼ ̼F̼0̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼’̼v̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼’̼,̼ ̼B̼S̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼K̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼N̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼Q̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼‘̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼’̼.̼

̼C̼h̼ị̼ N̼h̼ữ̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼ỡ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼g̼à̼u̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼‘̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼’̼.

̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼‘̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼‘̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼h̼ả̼’̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼Q̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼‘̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼’̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼.̼

̼‘̼F̼0̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼’̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼S̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼F̼0̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼F̼0̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼S̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼‘̼N̼ó̼i̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼’̼.̼

Góc kiêng cho chắc: F0 ở nhà 15 ngày không tắm gội vì sợ ‘vi rút ưa lạnh’, BS lắc đầu

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼l̼á̼ ̼x̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼-̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼a̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼m̼a̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼Q̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼:̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM