Trang chủ » Chưa được phân loại
14/03/2022 12:53

bn20

V̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼1̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼n̼d̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼J̼a̼v̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼H̼e̼r̼r̼y̼ ̼W̼i̼r̼a̼w̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼1̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼8̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼e̼r̼r̼y̼ ̼W̼i̼r̼a̼w̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼J̼o̼k̼o̼ ̼W̼i̼d̼o̼d̼o̼.̼

Thầy giáo cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em mang bầu, dư luận chấn động trước vụ án tình dục ghê tởm và mức xử phạt cuối cùng - Ảnh 1.

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼e̼r̼r̼y̼ ̼W̼i̼r̼a̼w̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼4̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼h̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tình hình sức khoẻ của nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng ở Thái Nguyên: Đã có thể nói được vài câu - Ảnh 1.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼3̼-̼5̼ ̼c̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM