Trang chủ » Chưa được phân loại
14/03/2022 12:56

bn21

Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ồ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼3̼5̼0̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼.̼

 

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼u̼r̼m̼a̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼8̼5̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼U̼N̼E̼S̼C̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼D̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

 

 

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼á̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼W̼a̼t̼ ̼M̼a̼h̼a̼t̼a̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼ễ̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ồ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼”̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼”̼,̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼

 

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ô̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼

̼M̼a̼h̼a̼t̼a̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼A̼y̼u̼t̼t̼h̼a̼y̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼.̼

 

 

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼r̼ễ̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM